1 Post

Mitakon

Mitakon 65mm f1.4 photo dump

Mitakon 65mm f1.4 photo dump

Bokehlicious time.